TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU DANH SÁCH DỰ THI
TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI 2018

BST
MA_HS
SBD
HO TEN
GIOI TINH
NGAY SINH
HO KHAU
NV1
PHONG THI
DIA DIEM
DIA CHI
DIEM THI